Telefon:0216 675 07 73 Gsm:0532 171 34 51

İtalyan Lisesi İtalyan Liseleri için Matematik, Fizik Kimya, Biyoloji Dersleri Artık Anadolu Yakasında

Liceo Italiano I.M.I.

Liceo Scientifico Galileo Galilei İtalyan Lisesi

İtalyan Lisesiİtalyan Lisesi

Özel İtalyan Lisesi I.M.I., Türkiye’de İtalyan okulunun temsilcisidir. Okul, genç İtalyan ve Türk öğrencilerinin kişilik oluşumları ile Avrupa ve dünya vatandaşı olmaları yönünde çalışır. Bu amaçla, ortak değerler ve farklı olana saygı çerçevesinde, gerek Türk, gerekse İtalyan kültürleri aracılığıyla yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri gerçeklikle bağdaşmış geniş bir vizyon kazandırma yönünde yapılmaktadır. Özel İtalyan Lisesi’nin eğitim modeli her iki kültürün pedagojik yapısına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup yeniliklere özel bir önem göstermektedir. Nitekim, İtalyan Lisesi, İtalyan pedagojisi geleneği ile uyumlu, İtalyan okulunun insani-bilimsel değerleri üzerine kurulmuş olup aynı zamanda Türk eğitim sisteminin Fen-Matematik programını da uygulamaktadır. Nihai amacı iki kültürlü, dil aracılığı ile ortak değerlerde buluşan gençler eğitmek olan okulun eğitim projesine can veren temel kavramlar dil, kültür ve felsefedir.

İtalyan Lisesi Kitap4

İtalyan Lisesi

İtalyan Lisesi Kitap3

İtalyan Lisesi

İtalyan Lisesi Kitap5

İtalyan Lisesi

İtalyan Lisesi Kitap2

İtalyan Lisesi

İtalyan Lisesi Kitap

İtalyan Lisesi

İtalyan Lisesi Kitap6

İtalyan Lisesi

 

İtalyan Lisesi IMI, Galileo Galilei, İtalyanca Matematik, Matematica, Algebra, Geometria, Insiemi, Funzioni, Polinomi, Equazioni, Disequazioni, Triangoli

İtalyan LisesiReferanslarımızı öğrenmek için lütfen tıklayınız.

İtalyan Lisesi ve Burs

ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ 2015 – 2016 ÖĞRETİM YILI BURS HAKKINDA AÇIKLAMALAR

20.03.2012 gün ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin, Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler hakkındaki 57. ve 58. maddelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Burs sayısı ve miktarı Özel okullarda, yönetmeliğe bağlı olarak öğrenci mevcudunun %3’ü kadar burs verilmektedir. Burslar, bir yıllık öğrenim ücretinin karşılanması şeklinde olacaktır. Hangi öğrenciler başvuruda bulunabilir.

T.C. vatandaşı olanlar veya Türkiye’de yaşayan soydaşlar.

Ailesinin geçen yıla ait aylık tüm gelirlerinin toplamı 11579TL’yi (2015 – 2016 öğretim yılında öğrenim görecek öğrenciler için memur maaş katsayısı 0.079308 (0.079308 x 146001 = 11579TL’yi ) geçmeyenler, Disiplin cezası almayanlar, Yeterlilik Sınavına girmek zorunda olmayanlar ve Sorumlu dersi bulunmayanlar, Hangi öğrenciler başvuruda bulunamaz Disiplin cezası alanlar,  Yeterlilik Sınavı’na girmek zorunda olanlar veya Sorumlu dersi bulunanlar Başvuru için gereken belgeler Çalışan anne ve babadan işyerinden aldıkları onaylı maaş belgesi.(Resmi ve özel kurumlarda ücretli olarak çalışan aile bireyleri bir önceki yıla ait yıllık toplam gelirlerinin 12’ye bölünmesiyle elde edilecek miktarı aylık gelir olarak göstereceklerdir. Bir önceki yıl çalışmayanlar başvuruda bulundukları aydaki gelirlerini belgeleyeceklerdir.) Aile bütçesine giren tüm meblağlar (kira ve benzerleri de dahil) aylık gelir olarak kabul edilecektir. Gelirlerde kanuni kesintiler dışındaki borç ve taksit benzeri kesintiler dikkate alınmayacaktır. Serbest çalışanlar için vergi levhası fotokopisi ve gelirini belirten bir yazı ile son beyanname örneği. Kirada oturanlar için noter tasdikli kira kontratı. (Lojmanda oturanların ödedikleri lojman ücreti dikkate alınmayacaktır.) Evi kendi mülkü olanlardan evini kiraya vermesi halinde ne kadar aylık kira getireceğini belirten, o mahallenin muhtarlığından alınmış belge istenecektir. Aile fertlerinin her birinin Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus cüzdanı örnekleri.  Öğrencinin bir önceki yıla ait karnesinin fotokopisi. Ailede öğrenim görenlerin burslu olup olmadıklarını da belirten tasdikli öğrenim belgeleri.  Emeklilerden emekli cüzdanlarının fotokopisi ve bankanın son emekli maaşını gösterir yazısı.  Çalışmayan aile bireylerinin, muhtarlıktan alacakları (durumlarını bildirir belge). Özel durumlar  Suikast sonucu şehit olan veya sakat kalan öğretmen çocuklarının süresi içinde yapmış oldukları başvurular değerlendirmeye tâbi tutulmadan kabul edilecektir.  Anne veya babası suikast sonucu şehit olan veya sakat kalan çocuklar başvuruda bulunabilirler.  Anne ve babası ölmüş olanlarla, 2828 sayılı yasa hükümlerine göre devletin veya koruyucu bir ailenin himayesi altında olanlar başvuruda bulunabilirler. Kardeşler  Özel öğretim kurumlarında okuyan kardeşlerden yalnız biri için başvuruda bulunabilirler.  Okuyan kardeş için öğrenci belgesi alınmalıdır. Başvuru formları nereden ve ne zaman temin edilir  Başvuru formları, 14/04/2015 tarihinden itibaren web sitemizden temin edilebilir. Başvuru süresi  Başvuru belgeleri, en geç 30/04/2015 günü mesai saati bitimine kadar Müdür Yardımcısı Osman Bahar’a teslim edilecektir. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi  Tüm burs başvuru dosyaları, okul idarecilerinden oluşan “Burs komisyonu” tarafından titizlikle incelenmektedir.  İlgili yönetmeliğin bazı maddelerini hatırlatmakta yarar görüyoruz: o 58. maddenin 4. bendi: “Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Ücretsiz okuduğu veya burs aldığı dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte ödettirilir.

İTALYAN DİPLOMASI

İtalyan Lisesi I.M.I., iki ulusal eğitim sisteminden oluşuyor: Türk eğitim sisteminde yabancı özel okul, İtalyan eğitim sisteminde ise devlet okulu statüsüne sahiptir. Bunun sonucu olarak, Türk öğrenciler, her konuda İtalyan eğitim sistemindeki İtalyan öğrencilerle eşdeğerdir ve bu nedenle, resmi geçerliliği olan İtalyan Diploması alma hakkı kazanır.

İtalyan diploması, İtalya’da ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ve diğer birçok ülkede de başka bir belgeye gerek olmaksızın, resmi geçerliliği olan bir diplomadır. İtalya’da, bu diploma üniversitedeki her fakülteye kayıt yapabilmek için, kamu tarafından düzenlenen sınavlara (vatandaşlık gerektirenler hariç) katılmak için geçerlidir. İtalya’da, sınırlı sayıda (kontenjan) öğrenci alan bazı fakültelerde, İtalyan diploması olmayan yabancı öğrencilere az sayıda yer ayrılmıştır. Rehberlik Servisimiz, öğrencinin tercihine bağlı olarak, İtalyan diploması alma konusunda ailelere ve öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.

İtalyan Diploması, ISCED’e (Uluslararası Eğitim Sınıflandırması Standardı) göre, 3 seviyesine eşdeğer bir eğitim sağlamakta olup, böylece İtalyan diploması Türk diploması ile birlikte, en iyi iş imkânlarını aramada kullanılacak olan akademik, dilbilimsel ve çiftkültürlülük açısından sağlam bir yeterlilik kazandırmaktadır.

İtalyan diploması almak için, öncelikle hem Türk hem de İtalyan not sistemlerinde bir üst sınıfa doğrudan geçmek gerekir. Bunun yanında, italyan müfredatındaki derslere dikkat etmek gerekir, çünkü öğrenci yılın birinci ve ikinci döneminde ilgili derslerden değerlendirilecektir.

İtalyan değerlendirme sisteminde notlar 10’luk sistemle hazırlanır. Geçme için yeterli not ise “6”’dır. Eğitim-Öğretim yılı sonunda, italyan not sistemine göre, sadece tüm derslerde geçer not alan (6) öğrenciler bir sonraki sınıfa devam eder. Yıl sonunda, öğrencinin bir veya birden fazla zayıf dersi olduğunda, Sınıf Kurulu, her departman tarafından belirlenen kriterlere göre ve Öğretmenler Kurulu, eğitim-öğretim yılının sonundaki toplantısında:

⇒ Öğrencinin sınıf tekrarı yapması veya

⇒ Öğrencinin zayıf olduğu derslerden (genellikle en fazla üç ders) bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan önce sınava girmesine karar verir. (genellikle eylül ayında).

İkinci durumda, bütünleme sınavlarında, sınava girdiği tüm derslerden geçerli not (6) alması gerekmektedir. Öğrenci, Türk Eğitim sisteminde sınıf tekrarı yaparsa, doğal olarak İtalyan Eğitim sisteminde de sınıfı geçemez. Öğrenci, Türk sisteminde sınıfı geçmesine rağmen, İtalyan sisteminde geçmemiş ise, bir üst sınıfa geçer, ancak, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında, Eylül ayında, İtalyan sisteminin derslerinden bütünleme sınavına girer.

Örneğin: 2014/2015 Eğitim-Öğretim yılında, Türk eğitim sisteminde, öğrenci, 1. sınıftan 2. sınıfa doğrudan geçti ancak italyan karnesinde bütünlemeye kaldı. 2016 Eylül ayında tüm ilgili derslerden bütünleme sınavına girip geçmesi durumunda ancak Lise 3’ün (veya hazırlık durumuna göre Lise 2’nin) İtalyan Sistemi programına devam edebilir.

İtalyanca “değerlendirme tablosu”, kısaca “pagella” olarak adlandırılır, bu belgede, öğrencinin her eğitim-öğretim yılında, birinci ve ikinci dönem aldığı dersler, aldığı notlar ve varsa girdiği bütünleme sınavları belirtilir. Dört yıla ait “değerlendirme tablosu”, yani “pagella”, öğrencinin 4. Sınıf sonunda “Devlet Bitirme Sınavı”’na girebilmesi için mutlaka olması gereken bir belgedir.

Rehberlik öğretmenleri, sınıf koordinatörleri ve okul müdürü, her zaman bu konuda size bilgi verebilirler.

İtalyan Lisesi Galileo Galilei Ücretler – Lise 1.2.3.4. Sınıflar

Okulumuz ile İş Bankası arasındaki kredili sistem protokolü uyarınca 2015 – 2016 Öğretim Yılı öğrenci ücretleri İş Bankası Beyoğlu Şubesi tarafından tahsil edilecektir.

Kredili sistemin tüm velilerimize uygulanması zorunludur.

Kayıt yenileme 08 -26 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt yenilemek için taksitli ödemeyi tercih eden velilerimizin İş Bankası Beyoğlu Şubesine giderek adınıza düzenlenecek sözleşmeyi ve okul tarafından hazırlanan ödeme planını imzalayıp ilk taksiti okul hesabına yatırmanız gerekmektedir. İmza atacak kişi ile hesap sahibi aynı olmalıdır.

Lise 1-2-3-4. Sınıf  2015 /2016 Öğrenim ücreti:

22.917+ 1833 (%8 KDV) = 24.750.- TL’dir.

TARİH TUTAR (TL)
İlk taksit (08.06.2015-26/06/2015) 4125.-TL İş Bankası Beyoğlu 1607294-Okul hesabına

05.08.2015

4125.-TL İş Bankası Beyoğlu kredili sistem hesabınıza

05.10.2015

4125.-TL İş Bankası Beyoğlu kredili sistem hesabınıza

05.12.2015

4125.-TL İş Bankası Beyoğlu kredili sistem hesabınıza

05.02.2016

4125.-TL İş Bankası Beyoğlu kredili sistem hesabınıza

05.04.2016

4125.-TL İş Bankası Beyoğlu kredili sistem hesabınıza
Toplam 24.750.-TL

 

Kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için bir önceki yıla ait borç bulunmaması zorunludur.

Öğrenim ücretlerinin 26.06.2015 saat 17.00’a kadar peşin olarak ödenmesi halinde öğrenim ücretinden %10 oranında indirim yapılacaktır.

İndirimli ücret : 22.275.-TL. (%8 KDV Dahil) olarak belirlenmiştir.

Peşin ödemeler İş Bankası Beyoğlu şubesindeki 1607294 nolu okul hesabına yatırılacaktır.  (IBAN TR670006400000110111607294  ) ödeme yaparken açıklama kısmına öğrencinin adı ve soyadını yazdığınızdan emin olunuz.

Vergi yasaları uyarınca Katma Değer Vergisi’nde yapılacak değişiklikler ücretlere aynen yansıtılacaktır.

 

italyan lisesi
italyan koleji
galileo galilei italyan lisesi
özel italyan lisesi
fransız okulları
galileo italyan lisesi
italyan lisesi taban puanı
italyan lisesi fiyatları
istanbul italyan lisesi
italyan lisesi ücretleri
italyan lisesi puanı
özel galileo galilei italyan lisesi
italyan lisesi nerede
italyan lisesi mezunları
galilei italyan lisesi
imi italyan lisesi
italyan okulları
italyan lisesi ücreti
beyoğlu italyan lisesi
italyan lisesi istanbul
italyan lisesi anaokulu
italya lisesi
italyan okulu
izmir italyan lisesi
özel italyan lisesi istanbul
italyan lisesi izmir
italyan lisesi adres
italya okulları

İtalyan Lisesi Tanıtım Filmi

Capitolo 1:

Insiemi e funzioni

 Matematica e realtà
1.Il concetto di insieme
2.Come rappresentare un insieme
3.Sottoinsiemi di un insieme
4.Le operzioni cocn gli insiemi
     a.L’operazione di intersezione
     b.L’operazione di unione
     c.L’insieme differenza
     d.Le proprietà delle operazioni fra insiemi
5.Il prodotto cartesiano fra insiemi
     a.La definizione e la rappresentazione
6.Problemi con gli insiemi
7.Le funzioni
     a.Relazioni e funzioni
     b.Come si rappresenta una funzione
     c.Il prodotto di funzioni

 

I concetti e le regole

Esercizi

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

LinkedId

Instagram

Follow Me on Instagram
 • "Bu Sene TEOG Daha Zor Olabilir." http://www.icaptainacademy.com/2015-2016-teog-sinavi/

  icaptainacademy: ""Bu Sene TEOG Daha Zor Olabilir." http://www.icaptainacademy.com/2015-2016-teog-sinavi/"
  17
  1

 • instagram by icaptainacademy
  2
  0

 • instagram by icaptainacademy
  4
  0

 • instagram by icaptainacademy
  2
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0

 • instagram by icaptainacademy
  0
  0

 • instagram by icaptainacademy
  1
  0